Narcos

A chronicled look at the criminal exploits of Colombian drug lord Pablo Escobar, as well as the many other drug kingpins who plagued the country through the years.

Tags: , , ,
Add a review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. nilofer

    Masterpiece

    7,0 rating