Dom grozy (Peeny Dreadful)

Explorer Sir Malcolm Murray, American gunslinger Ethan Chandler, scientist Victor Frankenstein, and medium Vanessa Ives unite to combat supernatural threats in Victorian London.

Tags: , , ,
Be the first to review “Dom grozy (Peeny Dreadful)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

There are no reviews yet.